انجمن دوستی ایران و روسیه

تمامی حقوق مادی و معنوی متعلق به انجمن دوستی ایران و روسیه می باشد. طراحی و پیاده سازی گروه امین رایان

آدرس:تهران خیابان انقلاب
تلفن:02188950000
ایمیل: email@gmail.com

ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ اﻧﺠﻤﻦ رواﺑﻂ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﯾﺮان و اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎﻫﯿﺮ ﺷﻮروي

چکیده

در ﻓﻀﺎي ﻣﻠﺘﻬﺐ ﭘﺲ از ورود ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻣﺘﻔﻘﯿﻦ ﺑﻪ اﯾﺮان و اﺳﺘﻌﻔﺎي رﺿﺎﺷـﺎه، اﻧﺠﻤـﻦ رواﺑـﻂ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﯾﺮان و اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎﻫﯿﺮ ﺷﻮروي، ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻮﺳﻌﮥ رواﺑﻂ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﯾﺠﺎد ﺣﺴﻦ ﺗﻔﺎﻫﻢ و دوﺳﺘﯽ دو ﻣﻠﺖ در ﺗﻬﺮان ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮور ﺷﻌﺒﻪﻫﺎﯾﯽ در ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺑﺰرگ ﻫﻤﭽﻮن ﺗﺒﺮﯾـﺰ، ﻣﺸﻬﺪ، ﮔﺮﮔﺎن و اﺻﻔﻬﺎن ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮد. اﯾﻦ اﻧﺠﻤـﻦ در ﺳـﺎل ﻫـﺎي 1321-1332ش. در ﻗﺎﻟـﺐ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن، ﻧﻘﺸﯽ ﻣﻬﻢ در ﭘﯿﺸﺒﺮد دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺷﻮروي در اﯾﺮان داﺷﺖ، اﻣـﺎ ﭘﺲ از 28 ﻣﺮداد 1332ش. ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي آن ﻣﺪﺗﯽ دﭼﺎر رﮐﻮد ﺷﺪ و ﻣﺠﻠﻪ ﻧﯿﺰ ﭘﺲ از ﯾﮏ ﺳﺎل از اﻧﺘﺸﺎر ﺑﺎز اﯾﺴﺘﺎد. اﮔﺮ ﭼﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﺳـﺎل دوﺑـﺎره ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ ﻫـﺎي ﺧـﻮد را از ﺳـﺮ ﮔﺮﻓﺖ، اﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﮔﺎه روﻧﻖ ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺑﺎزﻧﯿﺎﻓﺖ. ﺗﺎﮐﻨﻮ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﺑـﺎر ة اﻧﺠﻤـﻦ رواﺑـﻂ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﯾﺮان و اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎﻫﯿﺮ ﺷﻮروي ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در اﯾـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﮐﻮﺷﺶ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ روش ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪاي و اﺳﻨﺎدي و ﮔﺮدآوري دادهﻫـﺎ و ﺑـﺎ روش ﺗـﺎرﯾﺨﯽ ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺄﺳﯿﺲ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻧﺠﻤﻦ ﺗﻮﺻﯿﻒ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﻮد و ﺑـﻪ روﯾـﺪادﻫﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﺑـﻪ اﻓـﻮل آن اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ، ﺑﭙﺮدازد.

واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪي:
اﯾﺮان، اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎﻫﯿﺮ ﺷﻮروي، اﻧﺠﻤﻦ رواﺑﻂ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﯾﺮان و ﺷﻮروي

دانلود رایگان متن کامل مقاله ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ اﻧﺠﻤﻦ رواﺑﻂ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﯾﺮان و اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎﻫﯿﺮ ﺷﻮروي

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *