استایل یک

میله پیشرفت

توسعه 90%
طراحی وب 80%
بازاریاب 70%
استایل دو

میله پیشرفت

توسعه 90%
طراحی وب 80%
بازاریاب 70%
استایل سه

میله پیشرفت

توسعه 90%
طراحی وب 80%
بازاریاب 70%
استایل چهار

میله پیشرفت

توسعه 90%
طراحی وب 80%
بازاریاب 70%