استایل یک

دکتر محمود زاده
استاد دانشگاه
فرهاد اسدی
مدیر عامل شرکت
مونا کاملی
مدیر عامل شرکت

استایل دو

استاد دانشگاه
دکتر محمود زاده
مدیر عامل شرکت
فرهاد اسدی
مدیر عامل شرکت
مونا کاملی

استایل سه